Política de privacitat

Català:

Aquesta App no recull cap dada personal de l'usuari, com ara el nom, la foto o la localització.

En conseqüència, aquesta App no comparteix cap informació personal amb cap altra entitat o tercer.

Permetem a tercers publicar anuncis i recollir certa informació anònima quan visites la nostra App. Aquelles companyies poden fer servir informació anònima com ara el teu Identificador de publicitat de Google, el teu tipus i versió de dispositiu, la teva activitat de navegació, la teva localització o alguna altra dada relativa al teu dispositiu, amb l'objectiu de proporcionar anuncis.


English:

The App doesn't collect any user personal data as, for example, name, picture or location.

Consequently, the App doesn't share any personal information with other any entity or third parties.

We allow third-party companies to serve ads and collect certain anonymous information when you visit our App. These companies may use anonymous information such as your Google Advertising ID, your device type and version, browsing activity, location and other technical data relating to your device, in order to provide advertisements.